Εγγραφές στα ΕΠΑΛ κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου

Απο? τις 4 Σεπτεμβρι?ου 2017 η ηλεκτρονικη? πλατφο?ρμα e-epal θα ει?ναι σε λειτουργι?α με?χρι και τις 11 Σεπτεμβρι?ου 2017.

Κατα? την περι?οδο αυτη? θα μπορου?ν να υποβα?λλονται με?σω της ηλεκτρονικη?ς πλατφο?ρμας e- epal δηλω?σεις με τους προσωπικου?ς κωδικου?ς taxis για:

Εγγραφε?ς:

1. Ο?σοι μαθητε?ς/τριες δεν μπο?ρεσαν να κα?νουν δη?λωση προτι?μησης με?σω του συστη?ματος e-epal για εγγραφη? σε ΕΠΑΛ της επιλογη?ς τους, μπορου?ν κατα? την περι?οδο αυτη? να υποβα?λουν δη?λωση προτι?μησης, συ?μφωνα με τα οριζο?μενα του αρθρ. 2 της υπ? αριθμ. Φ1α/98933/Δ4/13-06-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2075/τ.Β?/15- 06-2017).

2. Σε περι?πτωση που μαθητε?ς/τριε?ς υποβα?λλουν δη?λωση προτι?μησης σε τα?ξη, τομε?α και ειδικο?τητα που υπερβαι?νει τον ανω?τατο αριθμο? μαθητω?ν, οι Διευθυντε?ς θα προβου?ν σε κλη?ρωση, μετα? τη δευ?τερη κατανομη? ,για το ποιοι μαθητε?ς θα εγγραφου?ν στο σχολει?ο, παρουσι?α εκπροσω?που της διοι?κησης. Οι μαθητε?ς οι οποι?οι δεν θα ενταχθου?ν σε τμη?μα, απευθυ?νονται στην οικει?α Δ.Δ.Ε.

3. Συ?μφωνα με το α?ρθρο 2 της υπ?αριθμ. Φ1α/98933/Δ4/13-06-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2075/τ.Β?/15-06-2017) μπορει? να γι?νει κατ? εξαι?ρεση εγγραφη? τον μη?να Σεπτε?μβριο με?χρι και την ε?ναρξη των μαθημα?των, για τους μαθητε?ς/τριες που εμποδι?στηκαν να εγγραφου?ν για λο?γους ανωτε?ρας βι?ας. Σε αυτη? την περι?πτωση, η κατ? εξαι?ρεση εγγραφη? πραγματοποιει?ται σε τμη?ματα που η?δη λειτουργου?ν και με την ευθυ?νη του Διευθυντη? του σχολει?ου.

4. Ειδικα? για τους απο?φοιτους ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οι οποι?οι συμμετει?χαν στις πανελλαδικε?ς εξετα?σεις και υποβα?λλουν ηλεκτρονικη? δη?λωση προτι?μησης εγγραφη?ς στα ΕΠΑ.Λ., οφει?λουν κατα? την εγγραφη? τους στην σχολικη? μονα?δα να δηλω?σουν τον αριθμο? υποψηφι?ου με το οποι?ο συμμετει?χαν στις εξετα?σεις πανελλαδικου? επιπε?δου του 2016-17 (συμμετοχη? με?σω γραπτω?ν εξετα?σεων η? υποβολη? μηχανογραφικου? με ποσοστο? 10%). Στη συνε?χεια οι Διευθυντε?ς των σχολει?ων θα αποστει?λουν στην υπηρεσι?α μας λι?στα με τους κωδικου?ς των υποψηφι?ων προκειμε?νου να γι?νει διασταυ?ρωση με τα στοιχει?α που διατηρει? η αρμο?δια Δ/νση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ανανεω?σεις εγγραφη?ς: Ο?σοι μαθητε?ς/τριες δεν ε?καναν ανανε?ωση εγγραφη?ς στις ημερομηνι?ες που ει?χαν οριστει?, μπορου?ν να υποβα?λουν δη?λωση προτι?μησης στην πλατφο?ρμα e- epal.

Μετεγγραφε?ς: Ο?σοι μαθητε?ς/τριες θε?λουν να μετεγγραφου?ν απο? ΕΠΑΛ σε α?λλο ΕΠΑΛ η? απο? ΓΕΛ σε ΕΠΑΛ, μπορου?ν να υποβα?λουν ηλεκτρονικη? δη?λωση προτι?μησης, δηλω?νοντας το ΕΠΑΛ στο οποι?ο επιθυμου?ν να μετεγγραφου?ν συ?μφωνα με τα οριζο?μενα του α?ρθρου 14 της υπ?αριθμ. Φ1α/98933/Δ4/13-06-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2075/τ.Β?/15-06- 2017).

Διορθω?σεις ? Ανακλη?σεις: Ο?σοι μαθητε?ς/τριες θε?λουν να αλλα?ξουν την δη?λωση που υπε?βαλαν η? ε?χουν υποβα?λει περισσο?τερες απο? μι?α (1) δηλω?σεις κατα? την περι?οδο εγγραφω?ν του Ιουνι?ου, να απευθυ?νονται στο διευθυντη? του σχολει?ου που κατανεμη?θηκαν. Ο διευθυντη?ς μπορει? να διαγρα?ψει τη δη?λωση, συ?μφωνα με τις οδηγι?ες που στα?λθηκαν με e-mail στις 29-06-2017. Κατο?πιν, ο μαθητη?ς/τρια υποβα?λλει νε?α δη?λωση.

Προσοχή:

Η πλατφο?ρμα e-epal θα παραμει?νει κλειστη? την Πε?μπτη 7 Σεπτεμβρι?ου 2017 κατα? τις ω?ρες 08:00 ε?ως 10:00 για να γι?νει η πρω?τη κατανομη? των μαθητω?ν/τριω?ν που υπε?βαλαν η?δη δη?λωση.

Τε?λος, επισημαι?νεται ο?τι μαθητε?ς της Γ? τα?ξης ΕΠΑΛ του Ν.4186/2013 που απορρι?φθηκαν λο?γω απουσιω?ν τη σχολικη? χρονια? 2016-2017, μπορου?ν να απευθυ?νονται στις κατα? το?πους ΔΔΕ ε?ως τις 11 Σεπτεμβρι?ου 2017 προκειμε?νου να υποβα?λουν αι?τηση για ε?νταξη στα ειδικα? τμη?ματα που θα δημιουργηθου?ν ο?πως ορι?ζεται στο α?ρθρο 4, παρα?γραφος 3 του Ν.4473/2017.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ θα πρέπει να έρθουν στο σχολείο μας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση, φωτογραφίες (2), φωτοτυπίες ταυτότητας) και για να υπογράψουν τα απαραίτητα έγγραφα (καρτέλα μαθητή, υπεύθυνη δήλωση).

Παρακαλούμε να κάνετε εγκαίρως τα παραπάνω βήματα

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΝΕΑ.