ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την ενημέρωσή σας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2020 ΑΔΑ Ω29Σ46ΜΤΛΒ-ΛΝ3

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.