ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του
Πυροσβεστικού Σώματος: https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fireservice.gr%2F&data=05%7C02%7C%7C68cadbb86a7947d4d16b08dc43386e64%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638459157071131078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2BAIMDewy%2BrZYaIqRDwdmAORc6N8prnDhHpnZKMKy3mw%3D&reserved=0 η προκήρυξη διαγωνισμού για
την εισαγωγή φοιτητών/ριών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών/ριών
στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Οι
υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον
τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα
δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές
εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την
ανωτέρω προκήρυξη.
Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της
προκήρυξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν
ηλεκτρονικά την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική
εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα
του Πυροσβεστικού Σώματος, https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fireservice.gr%2F&data=05%7C02%7C%7C68cadbb86a7947d4d16b08dc43386e64%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638459157071140118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=SLDXrUvVPXZZy0%2Fg3RxhkHBGCNKUCaNshkmXTi1NHCM%3D&reserved=0, από την Τρίτη
19-03-2024 έως και την Τρίτη 26-03-2024. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή
της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών,
υποχρεωτικών (της παρ. 2 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης) και των κατά
περίπτωση ειδικών κατηγοριών (της παρ. 3 του ΚΕΦ.Γ΄ της προκήρυξης),
διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή
PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
από την Τετάρτη 20/03/2024 έως και την Πέμπτη
28/03/2024. Διευκρινίζεται ότι, όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για
τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πρέπει υποχρεωτικά να
ακολουθήσουν τις διαδικασίες της προκήρυξης του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανεξάρτητα αν είχαν ή όχι δηλώσει
προτίμηση για τις ανωτέρω Σχολές με την Αίτηση – Δήλωση, την οποία
είχαν καταθέσει στο Λύκειο τους.
Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επικοινωνούν: 1) στο τηλέφωνο 213215 7895-7896-7897-7898 (Επιτροπές
Διενέργειας & Παραλαβής) 2) στο e-mail Πληροφοριών: 3)
στο e-mail αποστολής δικαιολογητικών: (ισχύουν από
την ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έως και την
ολοκλήρωση των ΠΚΕ).

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ.