ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2023 – 2024

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ενημερωθείτε για τον προσωρινό πίνακα κατάταξης υποψηφίων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας Περιόδου 2023 – 2024

Υποβολή Ενστάσεων

Υποψήφιος δύναται να υποβάλει ένσταση επί της μοριοδότησής του από την έκδοση των Προσωρινών πινάκων κατάταξης και μέχρι τη Δευτέρα 30/10/2023, ώρα 11:00μ.μ., αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ο προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε στην/στις κατηγορία/ες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΜΑΘΗΤΕΙΑ.