ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Α' ΤΑΞΗΒ' ΤΑΞΗΓ' ΤΑΞΗΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Στην Α’ τάξη εγγράφονται οι:

Δικαίωμα  εγγραφής  στο  Επαγγελματικό  Λύκειο  (ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α’ 83) έχουν ανά τάξη:

1) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου.

2)  Όσοι/όσες  έχουν  απορριφθεί  στην  Α’  τάξη  του  ΕΠΑ.Λ.

3) Οι κάτοχοι Πτυχίου Κατώτερης Τεχνικής ή Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου.

4) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων  σχολείων με αυτά.

5) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη  του Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.

6) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη  των Τ.Ε.Σ.

7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ και Β’ τάξη  εσπερινής Τ.Ε.Σ.

8) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

2. Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι:

Δικαίωμα  εγγραφής  στο  Επαγγελματικό  Λύκειο  (ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α’ 83) έχουν ανά τάξη:

1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη του  ΕΠΑ.Λ.

2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

3) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη του ΕΠΑ.Λ.  του ν. 4386/2016 (Α’ 83) και επιθυμούν να ακολουθήσουν  διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών.

4) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) που  επιθυμούν να ακολουθήσουν διαφορετικό τομέα του  οικείου τίτλου σπουδών.

5) Από το σχολικό έτος 2018 – 2019, όσοι/όσες έχουν  προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

6) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193)  σε ίδιο τομέα, προκειμένου να αποκτήσουν στη Γ’ τάξη  διαφορετική ειδικότητα από αυτή του πτυχίου τους ή σε  διαφορετικό τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.

7) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού  ή ημερησίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και επιθυμούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ή διαφορετικό τομέα.

8) Κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4186/2013 (Α’ 193) και των  ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι  αντίστοιχου Απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής, μόνο  για λήψη Πτυχίου και όχι Απολυτηρίου.

9) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε  άλλο τομέα από αυτόν του οικείου τίτλου σπουδών τους  ή στον ίδιο τομέα προκειμένου να αποκτήσουν άλλη  ειδικότητα εκτός από αυτές για τις οποίες μπορούν να  εγγραφούν στη Γ’ τάξη, σύμφωνα με τις αντιστοιχίες  των παραρτημάτων Ι και II της παρούσας υπουργικής   απόφασης.

10) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ.  του ν. 3475/2006 (Α’ 146) και επιθυμούν να φοιτήσουν  σε διαφορετικό τομέα.

11) Μαθητές/τριες της Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.  3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται  στη Β’ τάξη στις περιπτώσεις εκείνες που η ειδικότητα  τους δεν αντιστοιχείται σύμφωνα με τα παραρτήματα  της παρούσας υπουργικής  απόφασης.

12) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από την Α’ τάξη των  Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

13) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ και Γ’ τάξη των  Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. και άλλων ισοτίμων σχολείων με αυτά.

14) Κάτοχοι Πτυχίου Α’ κύκλου Τ.Ε.Ε.

15) Κάτοχοι Πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων  με αυτό τίτλων σπουδών.

16) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στο Β’ κύκλο Τ.Ε.Ε.

17) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

18) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Β’ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ.

19) Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ.

20) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στην Α’, Β’ τάξη ΕΠΑ.Σ.

21) Κάτοχοι Πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτό  τίτλων σπουδών.

3. Στη Γ’ τάξη εγγράφονται οι
Δικαίωμα  εγγραφής  στο  Επαγγελματικό  Λύκειο  (ν. 4386/2016, ΦΕΚ Α’ 83) έχουν ανά τάξη:

1) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ.  του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ειδικότητα του τομέα τους.

2) Όσοι/όσες έχουν απορριφθεί στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του  ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ίδια ή σε διαφορετική ειδικότητα  του ίδιου τομέα.

3) Οι κάτοχοι πτυχίου του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε διαφορετική ειδικότητα του ίδιου τομέα.

4) Όσοι/όσες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ.  του ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’  τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83), για την απόκτηση  Απολυτηρίου και Πτυχίου, σε ειδικότητα του τομέα που  παρακολούθησαν, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα  Ι της παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας. Μετά την απόκτηση του  Πτυχίου, μπορούν να εγγραφούν εκ νέου για απόκτηση  άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της  παρούσας, παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

5) Μαθητές/τριες της Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/  2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ’  τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. στις περιπτώσεις εκείνες που η  ειδικότητα τους αντιστοιχείται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας υπουργικής  απόφασης.

6) Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του  ν. 3475/2006 (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη  ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) για απόκτηση άλλου Πτυχίου μόνο στις ειδικότητες του τομέα που παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας,  παρακολουθώντας τα μαθήματα Ειδικότητας.

7) Οι κάτοχοι μόνο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006  (Α’ 146) μπορούν να εγγραφούν στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του  ν. 4386/2016 (Α’ 83) για απόκτηση Απολυτηρίου και  άλλου Πτυχίου, οπότε παρακολουθούν τα μαθήματα  Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας ή για την απόκτηση  άλλου Πτυχίου και μόνο στις ειδικότητες του τομέα που  παρακολούθησαν και αναφέρονται στο Παράρτημα II  της παρούσας υπουργικής απόφασης.

Όσοι/ες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ή μαθητές/τριες της Δ’ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) ανεπαρκούς φοίτησης, εγγράφονται στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε ειδικότητα του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα ως εξής:

Β’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 (Α’ 146) Γ’ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. ν. 4386/2016 (Α’ 83)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Προαχθέντες από τη Β’ τάξη Εγγράφονται στη Γ’ τάξη σε ειδικότητα ως εξής:
Κύκλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τομέας: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τεχνικός Οχημάτων
Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τομέας ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων,Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τομέας: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τομέας: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γραφικών Τεχνών
Κύκλος: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Κύκλος: ΝΑΥΤΙΚΟΣ
Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Τομέας: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
Τομέας: ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Οι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) εγγράφονται στη Γ’ τάξη των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε διαφορετική ειδικότητα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους, του ίδιου ή αντίστοιχου τομέα, ως εξής:

ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 (Α’ 146) Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ν. 4386/2016 (Α 83)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ
Κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Λ Εγγράφονται στη Γ’ τάξη σε άλλη ειδικότητα ως εξής:
Κύκλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Κύκλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τομέας. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Ηλεκτρονικών Συστημάτων Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων
Επικοινωνιών Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
Κύκλος: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τομέας: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τομέας: ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ
Βοηθών Νοσηλευτών Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Βοηθός Νοσηλευτή
Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων
Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής

1. Οι αιτήσεις εγγραφής- δηλώσεις προτίμησης πραγματοποιούνται για τα Γυμνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια

εντός του Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτους

και η εγγραφή- ένταξη σε τάξη ολοκληρώνεται  με  την  παραλαβή  του  απολυτηρίου Δημοτικού για την εγγραφή στην Α’ Γυμνασίου ή με την έκδοση αποτελεσμάτων στις υπόλοιπες τάξεις.

Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται,

β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και

γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π. χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους κ.λπ.).

2.Ειδικά όσοι/ες δεν φοιτούν σε σχολεία κατά την περίοδο που πραγματοποιούνται οι αιτήσεις εγγραφής-δηλώσεις προτίμησης έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση-δήλωση μέχρι την 30ή Μαΐου του προηγούμενου σχολικού έτους.

3.Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται μετά από έγκριση του/της οικείου/ας Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.

4.Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μαθήτριες/τές εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη σχολική μονάδα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, εγγράφεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί σε όμορο σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Στις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αρχίζει μετά την έναρξη του σχολικού έτους, οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη της λειτουργίας τους.

Δ. Διαδικασία υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης

  1. Εντός Μαΐου, οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν σε Δημόσιο Επαγγελματικό Λύκειο ή οι κηδεμόνες τους, εάν είναι ανήλικοι/ες, οφείλουν να υποβάλουν, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης για το Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο επιθυμούν να φοιτήσουν.

Επιπλεόν, δηλώνουν:

α) για την εγγραφή στην Α’ τάξη μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης, καθώς και τα μαθήματα επιλογής τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν,

β) για την εγγραφή στη Β’ τάξη τον τομέα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης,

γ) για την εγγραφή στη Γ’ τάξη την ειδικότητα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και μέχρι τρία (3) ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά σειρά προτίμησης.

Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. Οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων οφείλουν να διευκολύνουν τους κηδεμόνες που δηλώνουν αδυναμία να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης.

Στην ανωτέρω Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης οι ενδιαφερόμενοι/ες δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής- Δήλωση προτίμησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’ 75).2.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Προτίμησης και την επεξεργασία τους, οι ενδιαφερόμενοι/νες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσέλθουν στο Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο έχουν τελικά κατανεμηθεί, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. Ε του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι δεν κατατάχθηκαν σε κανένα από τα ΕΠΑ.Λ. προτίμησης τους, απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ-παίδευσης στην οποία ανήκει το/τα σχολείο/α προτίμησης. Ο Διευθυντής/τρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή τους σε υπάρχοντα τμήματα.

Στη συνέχεια

  1. Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας εγγεγραμμένου/ης στο Γυμνάσιο, στο Γενικό Λύκειο ή στο Επαγγελματικό Λύκειο πρέπει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους και να δηλώσει ενυπογράφως ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας.
  2. Ο κηδεμόνας της/του μαθήτριας/τή, ή η/ο ίδια/ος η/ο/μαθήτρια/τής, αν είναι ενήλικη/ος, για την εγγραφή σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο:
  3. προσέρχεται εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου, για να καταθέσει τα οριζόμενα στην παρ. Ε.

Για την εγγραφή μαθητή/τριας στα Επαγγελματικά Λύκεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου  να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Έντυπο της Αίτησης Εγγραφής

β. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Δήλωσης

γ. Τίτλο Σπουδών:

αα) Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή ισότιμο τίτλο.

ή

ββ) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν, σύμφωνα με την παράγραφο Α. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, πρέπει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές να ζητήσει με έγγραφο του επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του Μητρώου του/της μαθητή/τριας από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου ή του απολυτηρίου.

ή

γγ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας επισημοποιημένο στο σχολείο στο οποίο γίνεται η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής.

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος Απολυτήριου Γυμνασίου, αυτός δεν επιστρέφεται.

δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται:

αα) Η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/κη, εκτός εάν έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κηδεμονίας κατά την εγγραφή τον Ιούνιο.

ββ) Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

γγ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο ΕΠΑ.Λ. ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.)- ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού σύμφωνα με την παράγραφο ΙΣΤ περί Διπλής Φοίτησης.

δδ) Ότι ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του/της.

εε) Ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προ-κειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83).Ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

ε. Για την περίπτωση που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου μαθητής/τρια δεν έχει λάβει Απολυτήριο ή δεν έχει λάβει Πτυχίο ή δεν έχει λάβει κανένα από τα δύο, δηλώνει σε Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) αν επιθυμεί να επαναλάβει τη φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 42/2017 (Α’ 68).

στ. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εάν ο/η μαθητής/τρια δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και δεν υποβληθεί Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, τότε το Πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της που ορίζονται στο άρθρο 11.

4.Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Α’ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.6/304/75662/Γ1/15-05-2014 (Β’ 1296).

5. Φωτογραφίες (αριθμός ανάλογα με την τάξη εγγραφής – Ενημέρωση από το σχολείο)