ΦΟΙΤΗΣΗ

ΦοίτησηΕπαρκής φοίτησηΑνεπαρκής φοίτησηΔικαιολόγηση Απουσιών
Η φοίτηση όλων των μαθητών των ΕΠΑ.Λ είναι υποχρεωτική και χαρακτηρίζεται ως «επαρκής» ή «ανεπαρκής«, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα (μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της).
  1. Όταν το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος δεν υπερβαίνει τις 50
  2. Όταν το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες τουλάχιστον οι πάνω από τις 50 είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια. (Η ασθένεια βεβαιώνεται από τον κηδεμόνα για απουσίες μέχρι δύο συνεχόμενες ημέρες, ενώ απαιτείται ιατρική βεβαίωση για απουσίες άνω των δύο συνεχόμενων ημερών).
  3. κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος Καθηγητών, με ειδική πράξη του,  χαρακτηρίζει «επαρκή» τη φοίτηση μαθητή όταν:
    • οι απουσίες του είναι περισσότερες από 114 και όχι πάνω από 164 με την προϋπόθεση ότι, οι πάνω από τις 50 απουσίες είναι δικαιολογημένες, ο μαθητής έχει Μ.Ο. βαθμολογίας τετραμήνων τουλάχιστον 15 (πλήρες) και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
Οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται «Επαρκής» προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ

  • Όταν οι αδικαιόλογητες απουσίες είναι περισσότερες από 50 και δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω.
  • Μαθητές με «Ανεπαρκή» φοίτηση είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ΙΔΙΑ ΤΑΞΗ.

Κάθε μαθητής που απουσιάζει από το Σχολείο πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής:

α) Σε περίπτωση που η απουσία του οφείλεται σε λόγους υγείας και διήρκεσε περισσότερο από 2 ημέρες, τότε ο κηδεμόνας του, πρέπει να προσκομίσει στο σχολείο (το αργότερο μέχρι και τη 10η εργάσιμη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ), βεβαίωση γιατρού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

β) Σε περίπτωση που η απουσία του οφείλεται σε λόγους υγείας ή σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και διήρκεσε λιγότερο από 2 μέρες, τότε μπορεί ο κηδεμόνας του να δικαιολογήσει τις απουσίες με ενυπόγραφο σημείωμα,που προσκομίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά 10 εργάσιμες μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο ΕΠΑ.Λ. (Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος).

Και στις δύο περιπτώσεις κάθε βεβαίωση δικαιολόγησης απουσιών πρέπει να υποβάλλεται με αίτηση και να καταχωρείται απαραίτητα στο πρωτόκολλο από την γραμματεία του Σχολείου πριν την παρέλευση δέκα ημερών από την επιστροφή του μαθητή.

Επίσης τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.