ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Α' ΤΑΞΗΒ' ΤΑΞΗΓ' ΤΑΞΗΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο, υπό την προϋπόθεση

1. Στην Α? τάξη εγγράφονται οι:
α) κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις
β) μαθητές Α? τάξης ΓΕΛ, ΤΕΛ,, ΕΠΛ,  ή Δ? τάξης εξατάξιου Γυμνασίου
γ) μαθητές Α? ή Β? τάξης ΤΕΣ, Α? κύκλου ΤΕΕ, Εσπερινού ΤΕΛ, εσπερινού ΤΕΣ

Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο, υπό την προϋπόθεση

2. Στη Β? τάξη εγγράφονται οι:
α) προαγόμενοι στη Β? τάξη Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου * (* Οι μαθητές που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ με απολυτήριο Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας (όχι γενικής παιδείας) και αποκτούν μόνο πτυχίο.)
β) κάτοχοι πτυχίου Α? κύκλου ΤΕΕ ΟΑΕΔ
γ) μαθητές Β? ή Γ? τάξης ΓΕΛ, ΤΕΛ, , ΕΠΛ,  ή Ε? ή ΣΤ? τάξης εξατάξιου Γυμνασίου
δ) κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ ή ισότιμων σχολών
ε) μαθητές της Γ? ΕΠΑΛ που επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα
στ) μαθητές Α? ή Β? τάξης ΕΠΑΣ ή κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ
ζ) μαθητές Γ? εσπερινού ΤΕΛ
η) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης (μόνο προς απόκτηση πτυχίου)
i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου
ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Α? ή Β? κύκλου ΤΕΕ σε ειδικότητα άλλου τομέα

Μπορεί κάποιος να επιλέξει να εγγραφεί στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο, υπό την προϋπόθεση

3. Στη Γ? τάξη εγγράφονται οι
α) προαγόμενοι μαθητές στη Γ? τάξη ΕΠΑ.Λ. σε ειδικότητα ίδιου τομέα
β) απορριπτόμενοι μαθητές της Γ? ΕΠΑΛ στην ίδια ή άλλη ειδικότητα ίδιου τομέα
γ) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης (μόνο προς απόκτηση πτυχίου)
     i) οι κάτοχοι πτυχίου Α? Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας
    ii) οι κάτοχοι πτυχίου Β? κύκλου Τ.Ε.Ε., ΤΕΛ, ΕΠΑΛ σε άλλη ειδικότητα ίδιου τομέα

Για την εγγραφή μαθητή χρειάζονται τα παρακάτω:

 1. Αίτηση.
 2. Πρωτότυπο Απολυτήριο Γυμνασίου.
 3. Πιστοποιητικά Γέννησης και ταυτοπροσωπίας
  1. Ταυτότητα και πιστοποιητικό γέννησης απο το Δήμο (Ελληνική ιθαγένεια) ή
  2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο στα ελληνικά και Ευρωπαϊκή κάρτα ή διαβατήριο, κάρτα παραμονής (αλλοδαποί)
 4. 2 φωτογραφίες. (Γ’ Τάξη : 4 φωτογραφίες)
 5. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για την κηδεμονία (για μαθητές κάτω των 18 ετών).
 6. Υπεύθυνη δήλωση για μη διπλή φοίτηση.
 7. Υπεύθυνη δήλωση για επιλογή κύκλου.
 8. Ατομικό δελτίο υγείας.
Έντυπο αίτησης και υπεύθυνες δηλώσεις χορηγούνται απο το σχολείο. Το ατομικό δελτίο υγείας προσκομίζεται εντός του Σεπτεμβρίου.